O programie

Czym jest program MBA?

 

Program MBA (NLU z Chicago) umożliwia studentom zdobycie i rozwój umiejętności zarządzania w praktyce, kładąc szczególny nacisk na rozbudowywanie umiejętności przywódczych.

Celem programu jest wykształcenie ogólnych praktyków, aniżeli osób specjalizujących się tylko w poszczególnych obszarach.

Materiał realizowany na zajęciach jest w większości oparty na autentycznych sytuacjach (case study), zdarzeniach mających miejsce w firmach; przygotowywane projekty mogą z powodzeniem zostać wykorzystane w realnych warunkach przedsiębiorstwa.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia Zarządzania, mają możliwość podjęcia nauki równolegle na programie Global Business Management oraz MBA


Co otrzymujesz po ukończeniu programu MBA?

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSB-NLU

Dyplom Master of Business Administration z National Louis University, Chicago USA


Jaka jest ramowa koncepcja programu MBA?

 

MBA (NLU z Chicago) skupia się na umiejętnościach zarządzania – integrując wiedzę oraz postęp kariery, jednocześnie umożliwiając studentom rozwój zawodowy zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE), program zaopatruje studentów w kluczowe biznesowe umiejętności z zakresu zachowań organizacyjnych, etyki, rachunkowości, finansów, ekonomii, zarządzania projektami, marketingu, zarządzania międzynarodowego, technologii i strategii biznesowych.

Dr Catherine Honig, wykładowca zarządzania w NLU z Chicago wyjaśnia:

Skupiając się na umiejętnościach przywódczych, program MBA odnosi się do wielu aspektów.

Praktykanci i pracownicy akademiccy zwiększyli nacisk na programy podobne do MBA ponieważ nawet pobieżne przeglądy sukcesów i porażek różnych organizacji wykazują bezpośrednie powiązanie z umiejętnościami zarządzania.

Jest to wspólny mianownik wszystkich firm, organizacji i przemysłów, nasuwający pytania o to jak strategicznie podjąć dobrą decyzję, jak wpłynąć na tą decyzję oraz jak zainspirować innych aby osiągnąć zupełnie nowe poziomy innowacyjności.

Ukończenie MBA jest krokiem w rozwoju kariery zawodowej, o czym warto pomyśleć wpisując owy program do swojego Curriculum Vitae.

Uzyskanie umiejętności bycia liderem zwiększa możliwości rozwoju i elastyczność kariery zawodowej dla studentów, przez dołączenie do programu MBA wiedzy i umiejętności odpowiednich dla poszczególnych środowisk organizacyjnych oraz odpowiednich dla ukierunkowania kariery zawodowej studenta.

Kiedy ktoś dowodzi zespołem, zarządza projektem czy otwiera nową działalność, zdolność osiągnięcia celu z pomocą innych jest równie ważna i znacząca. 

 

Wykładowcy

 

dr Michał Jasieński
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University. Autor kilkudziesięciu prac badawczych, artykułów przeglądowych i esejów z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, filozofii i metodologii dydaktyki oraz zarządzania wiedzą, publikowanych zarówno w krajowych czasopismach popularnych i gazetach (Rzeczpospolita, Polityka, Znak) jak i światowej klasy pismach naukowych (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.


dr Dariusz Woźniak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie kwestii związanych z rozwojem gospodarczym, szczególnie w aspekcie regionalnym oraz polityką gospodarczą (regionalną). Szczegółowe pola badawcze: ocena programów społeczno-gospodarczych; analizy gospodarek regionalnych (identyfikacja przewag i luk konkurencyjnych regionów metodą shift-share, analizy konwergencyjne); ocena efektywności jednostek gospodarczych (metody nieparametryczne - data envelopment analysis).

prof. dr Frederic Widlak
Fred Widlak urodził się w Chicago, Illinois i pozostawał na Środkowym Zachodzie kraju, aby zdobyć tytuł licencjata nauk ścisłych z Instytutu Technologicznego w Illinois a także tytuł magistra z Uniwersytetu Marquette oraz tytuł doktorski z Uniwersytetu Purdue. Ponadto, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Indiana, Uniwersytecie Północno Wschodnim, Uniwersytecie Illinois oraz Dyplomowe Studia Zarządzania Kellera. Sprawował wiele stanowisk w przemyśle, rządzie, uniwersytetach i organizacjach non-profit. Ma bogate doświadczenie zawodowe gdzie pracował między innymi jako technik laboratoryjny, pracownik linii montażowej, ochroniarz, programista komputerowy, kierownik badań naukowych, dyrektor organizacji pozarządowych, profesor uczelni wyższych i dyrektor programu uniwersyteckiego. Był również członkiem kadry uniwersyteckiej na Uniwersytecie Indiana gdzie rozpoczął swoją pracę w 1975 roku i został Profesorem w National Louis University. Kontynuuje swoją prace jako Dyrektor Programowy NLU w Polsce, na co dzień mieszkając w Nowym Sączu.


dr Katarzyna Jermakowicz
Matematyk, finansista. Absolwentka UJ w Krakowie (1999) oraz stypendystka studiów doktoranckich na University of Hull (UK), gdzie obroniła doktorat w 2003r. Asystent, później młodszy wykładowca na University of Hull (2000-2004). Od 2004r. adiunkt w WSB - NLU.
Publikacje: Optimal control for 2D stochastic Navier-Stokes equations (z N.J.Cutland), Applied Mathematics and Optimization, 55 (2007) 66-91, Springer Optimal control for 3D stochastic Navier-Stokes equations (z N.J.Cutland), Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Vol.77, No.5, (2005) 437-454, Taylor & Francis Group

dr Krzysztof Głuc
Historyk, politolog, specjalista w dziedzinie systemów edukacji i Unii Europejskiej. Absolwent WSP w Krakowie. W 2006 r. obronił doktorat w NLU w Chicago.Historyk, politolog, specjalista w dziedzinie systemów edukacji i Unii Europejskiej. Absolwent WSP w Krakowie. W 2006 r. obronił doktorat w NLU w Chicago. Publikacje: 2009 "Koncepcja systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim - projekt DiAMEnT" (współautor) 2009 "Metody kształcenia w nauczaniu dorosłych" w: „Teorie i metody w kształceniu dorosłych.” Nowy Sącz. 2008 "Kształcenie ustawiczne w Unii Europejskiej i USA" w: „Teorie i metody w kształceniu dorosłych.” Nowy Sącz. 2007 „Opinia prawna i merytoryczna nt. amerykańskiego systemu pracy z uczniem zdolnym w kontekście raportu NIK i koniecznych zmian w systemie polskim.

dr Krzysztof Tokarz

Absolwent studiów magisterskich Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów doktoranckich Matematyki Finansowej, Wydział Matematyki, the University of Hull.
Nagrody: The Overseas Research Students Award (ORS Committee, UK), 2001–2004 Nagroda Naukowa im. Prof. Marcina Bielskiego w kategorii artykuły w naukach ekonomicznych (WSB–NLU), 2007

dr Justyna Sokołowska Woźniak

Absolwentka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. W latach 2009 -2012 realizowała grant badawczy promotorski Nr N N112 069536 pt. „Regionalny wymiar gospodarki opartej na wiedzy w Polsce”, finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła w wielu konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ERSA (European Regional Science Association).

 

Program

Program obejmuje 13 kursów. Wszyscy studenci realizują te same kursy

Plany kursów wraz z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi są ujęte w zaleceniach National louis University oraz wymogach Amerykańskich akredytacji.
Kursy mogą być również przeprowadzone w systemie online za pośrednictwem platformy Desire2Learn (D2L).

MBA 501 Wprowadzenie do studiów menedżerskich
Pierwszy kurs w programie MBA. Zapewnia fundamentalną wiedzę w najważniejszych przedmiotach biznesowych. Obejmuje podstawy i zastosowania które są powszechnie praktykowane w akredytowanych programach biznesowych na studiach I stopnia. Ponadto kurs ten skupia się na filozofii edukacji, zasobach akademickich i praktykach operacyjnych zawartych w programie MBA
MBA 503 Przywództwo i zachowania organizacyjne
Zajęcia te są bramą do programu MBA i skupiają się na współczesnym przywództwie oraz perspektywach zorganizowanego zachowania. Studenci zgłębiają tematy takie jak: autentyczne przywództwo, inteligencja emocjonalna i praca w grupie w której sprawdzane są czynniki organizacyjne mające wpływ na umiejętności przywódcze
MBA 506 Zagadnienia etyczne i prawne
Zajęcia te wprowadzają zagadnienia odpowiedzialności etycznej przywódcy w nowoczesnej organizacji. Treść zajęć podkreśla prawa udziałowców i obowiązki organizacyjne względem partnerów, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Zgłębiane są zarówno polityczno-społeczne jak i etyczno-prawne obowiązki grupy
MBA 508 Ekonomia menedżerska
Kurs ten wprowadza studentów do zasad mikroekonomii w menedżerskim ujęciu podejmowania decyzji. Główny nacisk kładziony jest na skrajną analizę i ulokowanie zasobów, jak również na aspekty strategiczne w zarządzaniu organizacjami w konkurujących środowiskach biznesowych
MBA 510 Makroekonomia
Celem tych zajęć jest poprawienie personalnych i zawodowych decyzji finansowych studentów. Przedmiot skupia się na zachowaniu różnorodnych danych ekonomicznych oraz Rezerw Federalnych zawartych w decyzjach polityki pieniężnej opartych na definicjach biznesowych National Bureau of Economic w połączeniu z wiodącym wskaźnikiem metod stosowanych w komisjach konferencyjnych
MBA514 Rachunkowość zarządcza
Kurs ten wprowadza studenta do koncepcji rachunkowości zarządczej oraz jej użycia w ocenie raportów finansowych. Problematyka obejmuje techniki analizowania i ocenę kosztów do planowania, kontroli i zarządzania inwentarzem, a także analizę koszt-wolumen-zysk, analizę zysków i przychodów oraz kontrole jakościowe
MBA 516 Rynki finansowe
Zajęcia te skupiają się na zachowaniu rynków finansowych takich jak giełda, obligacje czy rynki transakcji terminowych. Opisywane są również charakterystyki różnych alternatyw inwestycyjnych. Przedmiot skupia się na technikach podejmowania decyzji oraz ich analizie i sposobie rozwiązywania
MBA 518 Zarządzanie finansami
Zajęcia te podkreślają atuty i pasywa strategicznego zarządzania w celu zwiększenia wartości danej organizacji. Tematy zawierają wartość czasową pieniądza, kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, ewaluację przepływu pieniędzy, analizę ryzyka, koszty kapitału, zarządzanie kapitałem pracy, politykę podziału, i ogólną wydajność finansową
MBA 522 Marketing strategiczny
Zajęcia są zaprojektowane tak, by zapewnić fundamentalną wiedzę marketingową oraz umiejętności umożliwiające studentom rozwój i wdrożenie strategicznych programów marketingowych w późniejszych sytuacjach zawodowych. Na zajęciach badane są zasady marketingowe i ich zastosowanie do problemów strategicznych w globalnym środowisku konkurencyjnym
MBA524 Zarządzanie strategiczne
Zajęcia te umożliwiają studentom tworzenie i analizowanie decyzji strategicznych wymagających integracji w funkcjonalnych działach danej organizacji. Kurs w szczególności skupia się na tym w jaki sposób tworzyć strategiczne decyzje biznesowe w dynamicznym rynku
MBA 526 Zarządzanie projektami
Zajęcia te wprowadzają studentów MBA do dziedziny zarządzania projektami, zawierającej przykłady z którymi mogą się spotkać w późniejszej karierze zawodowej w takich sektorach jak: rozwój produktów, systemy IT, biznesowe programy wejścia na rynek etc. Studenci nauczą się zasad i technik do zastosowania w projektach wymagających formacji, planowania oraz kontroli
MBA 529 Zarządzanie międzynarodowe
Zajęcia te skupiają się na złożoności zarządzania biznesem poza Stanami Zjednoczonymi. Poruszane są tematy wzajemnej zależności pomiędzy środowiskiem biznesowym w kraju, a różnorodnością środowisk biznesowych obejmujących cały świat
MBA 532 Technologia w przywództwie
Przedmiot ten skupia się na wykorzystaniu technologii i informatyki w celu usprawnienia wydajności organizacyjnej. Tak jak zasoby ludzkie i środki finansowe są kluczowym składnikiem, tak technologia stanowi ważny czynnik we współczesnej organizacji. Kurs ten wprowadza ogólne schematy rozwoju i ewolucji technologicznej oraz skupia się na wpływie informatyki w rozmaitych branżach
624h
kursów podzielonych na indywidualną interakcję oraz platformę D2L
Zjazdy weekend'owe
kursy odbywają się w co drugi weekend i trwają 18 miesięcy (około 4 semestry).
Materiał
użyty podczas zajęć oparty jest na autentycznych sytuacjach które mają miejsce w profesjonalnych firmach.Organizacja studiów

Studia oparte są o kalendarz akademicki National Louis University

 

 • Kwartał Jesienny
  Wrzesień - Grudzień
 • Kwartał Zimowy
  Styczeń - Marzec
 • Kwartał Wiosenny
  Kwiecień - Czerwiec
 • Kwartał Letni
  Lipiec - Sierpień

 


Zajęcia są prowadzone w:

Nowym Sączu, Lublinie, Rzeszowie, Tarnowie, Gliwicach, Opolu, Krakowie, Katowicach

Uruchomienie studiów w poszczególnych miastach jest uzależnione od ilości chętnych.


Warunki przyjęcia
Aby ubiegać się o przyjęcie do programu MBA w WSB-NLU, wymagane są następujące dokumenty:

 • Oficjalna lista zaliczonych kursów (transkrypt ocen) lub suplement (ECTS) do lokalnie uznawanego amerykańskiego dyplomu studiów pierwszego stopnia; bądź pierwszego stopnia studiów zdobytego podczas wymiany w trakcie programu Erasmus, lub dyplom ukończenia studiów wraz z oryginałem indeksu (bądź autoryzowanym duplikatem) zawierającym wszystkie odbyte kursy wraz z ocenami. Może być wymagane oficjalne tłumaczenie owych dokumentów na język angielski.
 • CV zawierające historię edukacji oraz pracy.
 • List motywacyjny zawierający cele przystąpienia do programu oraz zamierzone do osiągnięcia cele naukowe i zawodowe. Należy umieścić na formularzu zgłoszeniowym.
 • Listę trzech osób polecających ( referencje)zawierającą imiona i nazwiska, tytuły, adresy mailowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu lub adres mailowy) osób, z którymi możliwy będzie kontakt. Należy umieścić na formularzu zgłoszeniowym.
 • Potwierdzenie bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie formularza.
 • Dwa zdjęcia
 • Wypełnione formularze zgłoszeniowe zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Rekrutacja
 • Jeżeli język angielski nie jest językiem ojczystym kandydata lub jeżeli program pierwszego stopienia studiów nie był w całości prowadzony w języku angielskim, wymagany jest certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego z minimalnym wynikiem opisanym poniżej:

 

Egzamin ze znajomości języka angielskiego (TOEFL)

 • '550' punktów testu TOEFL w wersji papierowej.
 • '80' punktów testu TOEFL w wersji komputerowej (iBT)
 • '213' punktów testu TOEFL w wersji komputerowej (iBT

 

Test oceniający poziom znajomości języka angielskiego (IELTS)

 • Ocena '6.5' z testu IELTS

 

Ocena Cambridge English Language (Egzamin Cambridge)

 • 'A' na egzaminie First Certificate in English (FCE) [Poziom B2]
 • 'B' na egzaminie Certificate in Advanced English (CAE) [Poziom C1]
 • 'B' na egzaminie Certificate of Proficiency in English (CPE) [Poziom C2]
 • 'A' na egzaminie Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) 2 [Poziom B2]
 • 'B' na egzaminie Business English Certificate Higher (BEC Higher) [Poziom C1]

 

 

Rekrutacja

W trakcie roku akademickiego odbywają sie nabory na studia MBA.
Rozpoczęcie zajęć i uruchomienie grupy zaczyna się w poździerniku, styczniu oraz marcu

 

Wydrukuj i wypełnij formularz

Pobierz i wypełnij oświadczenie

a następnie wyślij je na skrzynkęmba@wsb-nlu.edu.pl

Wypełniony formularz oraz oświadczenie
wraz z dokumentami wymienionymi w warunkach przyjęcia wyślij listem poleconym bądź dostarcz pod adres:


Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Biurio MBA (pokój 022C) ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
Polska

Wypełnij podanie online

Dziękujemy za rejestrację w programie MBA WSB-NLU


Warunkiem uruchomienia programu, jest zebranie grupy
złożonej z minimum 10 osób.

Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz powiadomienie drogą mailową
o warunkach płatności


W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Biuro MBA WSB-NLU (pokój 022C)
ul.Zielona 27 33-300 Nowy Sącz, Polska
mba@wsb-nlu.edu.pl
+48 18 44 99 122

Przelewy


Konto Bankowe w walucie EURO

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, Poland
Bank PEKAO SA oddział w Nowym Sączu,
ul. Jagiellońska 26, 33-300 Nowy Sącz

NRB: 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148

PL 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148

SWIFT: PKOPPLPW

Konto bankowe w ZŁOTÓWKACH:

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, Polska
Bank PEKAO SA oddział w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 26, 33-300 Nowy Sącz

PL 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603


SWIFT: PKOPPLPW

 

Opłaty

Pierwszych płatności należy dokonać PO otrzymaniu potwierdzenia o rozpoczęciu Programu

Opłata za czesne:


Opłata za dyplom:


Opłata rekrutacyjna:

24 500,00 PLN (lub 5800€)


2 500,00 USD


300,00 PLN

Opłata za czesne może być rozdzielona na 6 rat
Opłata za Dymplom MBA może być rozdzielona na 2 raty po 1250 USD

Specjalna oferta dla firm! Opłata za czesne niższa o 10%

GaleriaKontakt
Koordynator Studiów MBA

Iwona Kawka

Koordynator Studiów MBA

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
pokój C022

Email: mba@wsb-nlu.edu.pl

Tel. +48 18 449 91 22

Rekrutacja

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Email:mba@wsb-nlu.edu.pl

Tel. +48 18 449 91 22

Dyrektor Programowy

prof. dr Frederic Widlak

Email:fwidlak@wsb-nlu.edu.pl

Tel. +48 18 44 99 283

Bezpośredni kontakt z National-Louis University

dr Krzysztof Głuc

Email:Krzysztof.Gluc@wsb-nlu.edu.pl